De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hoewel het subsidiebedrag niet genoeg is om alle kosten te dekken, is het toch een ondersteuning.

Ook worden regelmatig vanuit het Bureau Opvang Instellingen voedingspakketten ontvangen.

‘Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting van Suriname heeft onder meer als taakstelling, het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen, maar in het bijzonder de ouderen, mensen met een beperking en de jeugd. Verder is het ministerie belast met het maatschappelijk opbouwwerk en de zorg voor adequate en betaalbare huisvesting. 
Binnen de Organisatie structuur zijn er diverse afdelingen die dienst- en hulpverlening bieden aan de gemeenschap’ (bron: website Min.van SoZaVo)