Het team bij de stichting c.q. het therapeutisch dagcentrum ‘Anniecrèche’ bestaat uit zeer betrokken mensen. Dat geldt zowel voor het bestuur en management als voor de begeleidsters en therapeuten die dagelijks met de kinderen bezig zijn.

Samen werken we continu aan verbetering van de mogelijkheden voor elk van de kinderen, ieder vanuit de eigen deskundigheid, verantwoordelijkheden en taken.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en formuleren van het beleid. Het genereert de fondsen voor de activiteiten die voortvloeien uit dit beleid en heeft controle op de uitvoering, de exploitatie van het dagcentrum en de besteding van de financiële middelen. Het bestuur vergadert maandelijks.

Manager

Er is een algemeen manager die de dagelijkse leiding heeft bij het therapeutisch dagcentrum.
De manager is op afroep aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Tijdens de vergaderingen worden de bijzonderheden van de werkvloer besproken, wordt er geëvalueerd en vooruitgekeken naar nieuwe mogelijkheden c.q. toekomstige ontwikkelingen voor de instelling.

Medewerkers

De manager wordt bijgestaan door een vast en hecht team van medewerkers.
Er zijn acht vaste groepsleidsters op de vier groepen en een vaste begeleidster voor individueel spel en begeleiding.
Ook beschikt het centrum over een vaste thuisbegeleidster. Deze werkt in de thuissituatie met ouders waarvan het kind nog niet op het dagcentrum kan worden geplaatst.
Verder zijn er de volgende therapeuten werkzaam: een logopedist, een fysiotherapeut en een psycholoog.
De algemeen manager wordt ondersteund door een coördinator kindzorg, een financieel administratieve kracht en twee medewerkers voor de huishoudelijke taken.

Hoewel iedereen binnen het dagcentrum eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, wordt er samengewerkt en helpt een ieder elkaar als dit nodig is.

Het therapeutisch dagcentrum ‘Anniecrèche’ is een erkend leerbedrijf voor stagiaires en staat geregistreerd bij Calibris. (www.calibris.nl).
Voor meer informatie zie:  stagiaires